01 July 2013

De vrijzinnigheid in Vlaanderen (4)

Imaginaire dialoog in de schaduw van Lucretius,
dichter van De Rerum Natura, literair meesterwerk
gewijd aan de filosofie van Epicurus

Lucretius

 
A. Leest u eerst dit A4'tje eens.
Het Vrijzinnig Verbond is opgericht te A op de xx-ste van de maand yy van het jaar 20zz met als leden: a,b,...,z. De vereniging functioneert als volgt. 
1. Men wordt lid op voorstel van twee van de leden. Minstens twee derden van het totale aantal leden moet de toetreding vooraf goedkeuren. De bevraging gebeurt elektronisch. 

2. Men kan enkel lid worden als men vrijzinnig is. Een vrijzinnige is iemand die niet aan bovennatuurlijke waarheden gelooft en die tegen de invloed van de godsdienst op het openbaar leven is. 

3. De vereniging heeft als enig doel: de vrijzinnigheid te bevorderen.

4. De vereniging maakt haar standpunten bekend door middel van opeenvolgende Plakkaten. Een Plakkaat is een standpunt dat door minstens twee derden van het totale aantal leden goedgekeurd is. De bevraging gebeurt elektronisch. 

B. Hoho! Hitler was dus ook 'vrijzinnig' en kon dus ook lid worden? 

A. Euh... ja. Hitler was vrijzinnig, was vegetariër en vond de symfonieën van Beethoven het beste wat de muziek had voortgebracht. Wel, ik ook. Et alors? Om het eens te citeren zoals het op het internet circuleert: the wrong people can say the right things. Een doodeenvoudige waarheid, waar alleen dogmatici, stijf staande van de politieke correctheid, het lastig mee kunnen hebben. Mensen zoals zij die een wetsvoorstel van tafel vegen omdat het ingediend is door de foute partij, om het daarna ongewijzigd goed te keuren als het door een andere partij opnieuw ingediend is, vrij van smetten. Een vereniging van smetteloze leden bestaat niet, of het zou de Bond van Gecanoniseerde Heiligen moeten zijn.

B. Oei! U zou dus steun van Hitler aanvaarden?

A. Euh...ja. Alleen dogmatici, stijf staande van de politieke correctheid, kunnen het daar lastig mee hebben. Mensen zoals de heer Stefan Oxfam Declercq, die een filantropische gift van Vlaams Belang weigert, maar het geld wel zou incasseren als het anoniem via derden overhandigd werd, vrij van smetten. Het wereldbefaamde Mathematisches Forschungsinstitut in Oberwolfach is opgericht door Göring. En dan? Het doet er niet toe of de kat zwart of wit is, als ze maar muizen vangt!

B. Is het niet een beetje verdacht dat u nu al twee keer naar het Vlaams Blok/Belang verwijst? 

A. Euh...waarom zou dat? Onder de kiezers van die partij zijn vrijzinnigen oververtegenwoordigd. De 'directe democratie' uit ons A4'tje moet verhinderen dat er ook bij ons een kloof zou ontstaan tussen de 'top' en de 'basis', waarbij de top fulmineert tegen standpunten die de 'gewone' leden genegen zijn, maar niet kunnen of durven laten blijken. 'Onze' standpunten zijn die van de leden, zo eenvoudig is het. 

B. Maar die partij is toch veroordeeld voor racisme?

A. Inderdaad, dat zegt u goed, maar dat maakt ze nog niet racistisch. Dat begrip wordt nu gehanteerd op een manier die aan de theologische scherpslijperij uit de tijd van de inquisitie doet denken. Volgens die normen is iedereen 'racistisch' die zijn tong niet vooraf zeven keer ronddraait en dan behoedzaam de juist gewikte woorden loslaat, schichtig om zich heen kijkend, want Feind hört mit! Tegenwoordig is men al 'racistisch' als men de islam bekritiseert, hoewel dat een godsdienst is die men vrijwillig kiest, en niet een ras waartoe men noodgedwongen behoort. Ja, de Inquisitie is helemaal terug van weggeweest!

B. Om in de ketterse sfeer te blijven, waar hebben we nog van 'Plakkaten' gehoord?

A. Goed gezien. Dat was in 'De Geus, maandblad van het Gentse Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis'. Die 'Plakkaten' ademden het  'vrij denken en spreken' dat eigenlijk normaal zou moeten zijn voor 'vrij-zinnigen' maar toch opviel in de zee van politiek-correcte newspeak. Ik spreek in de verleden tijd, want ik heb die vereniging na 35 jaar lidmaatschap verlaten omdat ik Vlaming, republikein en vrijzinnig ben, en dus België, de koning en de islam geen goed hart toedraag. Maar ik geef u hier (ook hier) ter overweging het Plakkaat van januari 2005 mee. De verdunning van de 'vrijzinnigheid' door een overdosis 'humanisme' wordt er treffend in verwoord. U weet wel: wij zijn tegen het Vlaams Blok, het Vlaams Blok is tegen de islam, wij kunnen 'dus' niet óók tegen de islam zijn. Maar u zult het zelf wel lezen.

B. Vreest u niet dat dit soort acties tweespalt in de vrijzinnige wereld brengt?

A. Dat vrees ik niet, dat hoop ik. Er is geen verzoening mogelijk tussen diegenen die de islam als vijand zien en diegenen die dat niet doen. De recente hoofddoekenkwestie (N.B. wij hebben het over België en over 2013 na Christus!) heeft dat op schrijnende wijze duidelijk gemaakt. Kiezers van linkse partijen zijn in toenemende mate moslims, en die partijen spreken dat publiek in toenemende mate naar de mond. De waslijst met opgegeven westerse 'verworvenheden' is al lang, en groeit helaas nog elke dag, maar met de-islam-aan-de-loketten is de grens van de 'vrijzinnigheid' overschreden. In het openbaar bestuur een godsdienst her-introduceren (want het was verboden) staat haaks op het ideaal van de lekenstaat. De clericale Gentse burgemeester, die voor die obscurantistische wending verantwoordelijk is, zou bij ons geen lid kunnen zijn.

Ook het Vermeylenfonds, lid van de Unie van Vrijzinnige Verenigingen, usurpeert volgens ons de benaming 'vrijzinnig', vermits het nadrukkelijk geweigerd heeft de petitie ten gunste van een neutrale ambtenarij te ondertekenen. Bij demens.nu (ik zal nooit aan dat demens wennen) vond men trouwens zowel die petitie als de tegenpetitie, waarmee die z.g. 'Unie' haar verdeeldheid publiek tentoonspreidt. Het is zoals met België in zijn geheel: als de ene helft naar links wil en de andere helft naar rechts, dan is immobilisme de enige resultante. Het Plakkaat dat ik u gegeven heb heeft het in zijn titel terecht over het vrijzinnig apegapen.

B. Bedankt voor dit imaginair gesprek. 

A. Geen imaginaire dank. Hier, neemt u ook dit leuke kaartje nog mee. Ik ben in 1971 lid geworden en was er in 2010 al uit.

(wordt hier vervolgd. Voor het 'leuke kaartje': ook hier.)